Tuesday, January 16, 2007

Restore a MySQL Database

Restore a MySQL Database

Through Shell:

$ mysql -uUserName -pPassword -hlocalhost DatabaseName < mysql_db.sql


Restore a MySQL Database

No comments: